Voorwaarden

Welkom bij Young-IT!

Deze voorwaarden bevatten het overzicht van de regels en voorschriften voor het gebruik van de website Young-IT.

Young-IT is gevestigd op:

Loggerzeil 5,

Almere, Flevoland 1319 ET

Nederland

Door het gebruik van onze website veronderstellen wij u deze voorwaarden volledig accepteert. Ga niet door naar de website van Young-IT als u niet alle voorwaarden en condities die op deze pagina vermeld staan aanvaardt.

 

De hiernavolgende terminologie is van toepassing op deze Voorwaarden, Privacyverklaring, algemene voorwaardes en alle andere overeenkomsten: “Klant”, “u” en “uw” verwijst naar u, de persoon toegang tot deze website heeft en de voorwaarden van het bedrijf accepteert. “Het bedrijf”, “Onszelf”, “wij”, “onze” en “ons”, verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “partijen”, of “Us”, verwijst naar zowel de klant en onszelf, of naar de klant of onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, acceptatie en behandeling van betalingen die nodig zijn om het proces van onze diensten naar de klant toe op de meest passende wijze, hetzij door formele vergaderingen van een bepaalde duur, of enig ander middel, met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de klant ten aanzien van de verstrekking van de door ons aangeboden diensten/ producten, in overeenstemming met en onderworpen aan, de heersende wetgeving in Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/ of hij/ zij of ze vormen worden beschouwd als uitwisselbaar en verwijzen derhalve naar dezelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de website van Young-IT gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacy beleid van Young-IT.

Het merendeel van de hedendaagse interactieve websites gebruikt cookies om ons in staat te stellen om de informatie van de gebruiker voor elk bezoek te achterhalen. Cookies worden in sommige delen van onze website gebruikt om de functionaliteit van dit deel mogelijk te maken en het gebruiksgemak voor de bezoekers te waarborgen. Een aantal van onze filiaal en reclame-partners kunnen ook gebruik maken van cookies.

 

Licentie

 

Tenzij anders vermeld zijn Young-IT en/of zijn licentiehouder eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal op Young-IT. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Pagina’s uit https://www.young-it.net mogen bekeken en geprint worden voor uw eigen persoonlijk gebruik zolang voldaan wordt aan de voorwaarden.

 

Het is verboden om:

 • Materiaal van https://www.young-it.net te publiceren.
 • Materiaal van https://www.young-it.net te verkopen, verhuren of sub-licentiaten uit te brengen.
 • Materiaal van https://www.young-it.net te reproduceren, dupliceren, kopiëren
 • Inhoud van Young-IT te verdelen (tenzij deze inhoud specifiek is gemaakt voor herverdeling).

Gebruikers Reacties

 

 1. Deze overeenkomst vangt aan op de datum van uitgaven van dit document.
 2. Bepaalde delen van deze website bieden de mogelijkheid voor gebruikers om reacties te plaatsen en meningen, informatie, materiaal en data (‘Reacties’) uit te wisselen op diverse gebieden van de website. Young-IT screent, bewerkt, publiceert of te herziet de reacties niet voorafgaand aan hun verschijning op de website, en opmerkingen geplaatst door leden geven het standpunten of mening van Young-IT, haar agenten of partners niet aan. De reacties weerspiegelen enkel de mening en het advies van de persoon die de berichten geplaatst heeft. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Young-IT niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enig verlies in kosten, aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en of geleden als gevolg van het gebruik van en/of plaatsen van en /of het uiterlijk van de reacties op deze website.
 3. Young-IT behoudt het recht voor om alle opmerkingen te monitoren en alle opmerkingen die naar oordeel ongepast, beledigend of anderszins in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden te verwijderen.
 4. U garandeert en verklaart dat:
  1. U het recht heeft om reacties op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde vergunningen en toestemmingen dit te doen;
  2. Reacties geen inbreuk maken op enig recht van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken, of andere eigendomsrechten van een derde partij;
  3. De opmerkingen geen lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk op de privacy bevatten
  4. Deze opmerkingen zullen niet worden gebruikt voor het werven of bevorderen van zakelijke, aangepaste of aanwezige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten.
  5. U verleent hierbij een niet-exclusieve royalty-vrije licentie aan Young-IT om uw opmerkingen in elke en alle vormen, formaten en media te gebruiken, reproduceren, bewerken, machtigen aan derden, reproduceren en bewerken.

 

Hyperlinks naar onze Content

 

 1. De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming linken naar onze website:
  1. Overheidsinstellingen;
  2. Zoekmachines;
  3. Nieuwsorganisaties;
  4. Online adresboek distributeurs gelinkt kan worden om te linken naar onze website op dezelfde manier als een hyperlink naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven geplaats kan worden.
  5. Systeem brede Erkende Bedrijven behalve verzoekende non-profit organisaties, liefdadigheid winkelcentra, en liefdadigheid fondsenwerving groepen.
 2. Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, publicaties of andere informatie op de websites, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (B) geen valse sponsoring impliceert, goedkeuring of toestemming van de partij en het koppelen van haar producten of diensten; en (c) past binnen het kader van de website
 3. Voor de volgende groepen kan de toestemming tot het linken van de website naar eigen inzicht worden besproken en goedgekeurd:
  1. Algemeen bekende consument en/ of zakelijke informatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumentenbonden;
  2. com community-sites;
  3. Verenigingen of andere groeperingen die goede doelen beheren, waaronder liefdadigheid sites,
  4. Online adresboek distributeurs;
  5. Internet portalen;
  6. Boekhouding, recht en adviesbureaus waarvan de voornaamste klanten bedrijven zijn
  7. Onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen verzoeken van deze organisaties goed keuren als we vaststellen dat: (a) de link geen ongunstig beeld van ons of onze erkende bedrijven geven (bijvoorbeeld beroepsverenigingen of andere organisaties die verdachte types banen promoten, zoals thuiswerk kansen, zijn niet toegestaan om te linken); (B) de organisatie geen onbevredigende record met ons hebben; (C) de voordelen voor de zichtbaarheid geassocieerd met de hyperlink zwaarder weegt dan afwezigheid van Young-IT; (d) indien de link in de context van algemene bron van informatie of anderszins in overeenstemming met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of een vergelijkbaar product het bevorderen van de missie van de organisatie.

 

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, publicaties of andere informatie op websites, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (B) niet valselijk sponsoring, goedkeuring of toestemming van de link en deze producten of diensten impliceert; en (c) past binnen het kader van het bedrijf.

 

Als u toe behoort tot de in paragraaf 2 genoemde organisaties en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, dient u ons dat te vermelden door een e-mail te sturen naar info@young-it.net. Onder vermelding van uw naam, naam van uw organisatie, contact informatie (zoals een telefoonnummer en/ of e-mailadres) alsmede de URL van uw site, een lijst van URL’s die u wilt linken naar onze website, en een lijst van de URL (s) op onze site waarop u wilt koppelen. Gaarne 2-3 weken toestaan voor een reactie.

 

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website plaatsen:

 • Door gebruik te maken van onze corporate naam; of
 • Door middel van de uniforme hulpbron zoeker (webadres) verbinden; of
 • Door het gebruik van andere beschrijving van onze website of materiaal dat wordt gekoppeld die zinvol is binnen het context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Geen gebruik van logo Young-IT of ander kunstwerk zal worden toegestaan voor het koppelen bij afwezigheid van een licentieovereenkomst.

 

iframes

Zonder voorafgaande goedkeuring en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, kunt u geen frames rond onze webpagina’s maken of andere technieken toepassen op een of andere manier de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website kan veranderen.

 

Inhoud Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud die u op uw website hebt. U gaat ermee akkoord ons te vergoeden en verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of op basis van uw website. Er mogen geen link (s) worden weergegeven op pagina’s op uw website of binnen een context met de inhoud of materialen op uw site die kunnen worden geïnterpreteerd als smadelijk, obsceen, crimineel, die in strijd zijn met de wet en regelgeving, of die op een of andere manier de rechten van een derde schendt.

 

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht om op elk moment en naar eigen goeddunken te vragen dat u alle koppelingen of een bepaalde link naar onze website verwijderd. U stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen bij een dergelijk verzoek. Ook behouden we ons het recht deze algemene voorwaarden en het beleid op elk moment te kunnen wijzigen. Door het linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn en zich te houden aan deze bovengenoemde voorwaarden.

 

Het verwijderen van links op onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen uw verzoek tot het verwijderen van de link overwegen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om te reageren. Hoewel we ernaar streven dat de informatie op deze website correct is, kunnen wij de volledigheid of juistheid niet garanderen; ook verbinden wij ons niet aan het beschikbaar houden van de website of dat het materiaal op de website bijgehouden wordt.

 

Algemene voorwaarden

Voor zover toegestaan is door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website (inclusief, zonder beperking, alle garanties geïmpliceerd door de wet met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en/ of het gebruik van redelijke zorg en vakmanschap) uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • Uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten.
 • Uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten.
 • Uw verplichtingen op enige wijze die niet onder de toepasselijke wetgeving is toegestaan beperken of uitsluiten.
 • Uw verplichtingen die niet onder het toepasselijk recht vallen uitsluiten.

 

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie of elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de vorige paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle verplichtingen die voortvloeien uit de disclaimer of in verband zijn met het onderwerp van deze disclaimer, met inbegrip van de aansprakelijkheid in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor de schending van een wettelijke plicht.

 

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade, van welke aard dan ook.

 

Credit & Contact Informatie

Deze Algemene voorwaarden pagina zijn gemaakt met een voorwaarden sjabloon generator. Als u vragen heeft over een van onze voorwaarden, neem dan contact met ons op.